formularz
formularz lista regulamin
Formularz zapisów na Kolarski Wjazd Kowary - Okraj 2014-08-15


ZAPISY INTERNETOWE ZAKOŃCZONE
ZAPRASZAMY DI BIURA ZAWODÓW
DRUK OŚWIADCZENIA BĘDZIE DOSTEPNY, ALE MOZNA WYDRUKOWAĆ JUŻ TERAZ
PRZYNIEŚĆ UZUPEŁNIONY
LINK DO OŚWIADCZENIA
imię (Jméno)(*):
nazwisko (Příjmení)(*):
płeć(*):
data urodzenia(*):dzień miesiąc rok
ulica (Ulice)(*):
numer domu/mieszkania (Čp. / Č. bytu)(*):
kod pocztowy (PSČ)(*):
miejscowość (Obec)(*):
kraj (Stát)(*):
telefon (9 cyfr/číslic)(*):
email(*):
trasa (cesta)(*):
Skąd Pan/Pani wie o imprezie(Jak jste se o akci dozvědel/a )(*):
Ile razy uczestniczył/a Pan/Pani w imprezie(Kolikrát jste se účastnil/a akce )(*):
(*) PROHLÁŠENÍ
Pořadatel, všechny osoby s ním spolupracující, a také osoby spojené s řízením a organizací závodů nenesou odpovědnost vůči účastníkům za osobní, věcné a majetkové škody, které nastanou před, během nebo po závodu. Účastníci startují na vlastní zodpovědnost. Účastníci nesou civilní a právní odpovědnost za všechny škody (způsobené na zdraví a majetku během akce). Podepsáním tohoto prohlášení se účastníci vzdávají právních nároků vymáhat (včetně zpětného vymáhání) náhradu škody v případě úrazu nebo jiných škod spojených se závodem od pořadatele nebo jeho poskytovatelů služeb. Jako účastník závodu beru na vědomí, že v případě úrazu nemohu vůči pořadateli uplatňovat jakékoliv nároky. Dále beru na vědomí, že jsem povinen dodržovat pokyny pořádkových služeb a podmínky propozic. Souhlasím s podmínkami závodu a přihlašuji se tímto k účasti. Fotografie, filmové nahrávky a rozhovory s mou osobou a také výsledky závodu, včetně mých osobních údajů, mohou být využity tiskem, rozhlasem a televizí. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se všemi podmínkami závodů a přihlášku jsem vyplnil úplně a v souladu s pravdivými skutečnostmi. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem Cyklistického výjezdu Kowary – Okraj dle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. zák. č. 133, pol. 883).
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s propozicemi akce Cyklistický výjezd Kowary – Okraj, který se uskuteční 15.8.2014 a souhlasím s podmínkami účasti na akci.
Prohlašuji, že nebudu zasahovat do vzhledu výsledné startovní číslo, a to v souladu s pokyny, jak se připojit, objevit se na webových stránkách cyklu. Vím, že můj čas jinak nelze číst, což bude mít za následek nedokončení soutěže.
V případě zrušení po zahájení soutěže, zavazuji se neprodleně oznámit služby časování, které je svou pozici v cíli soutěže, jinak mohu být účtován podíl ve vyhledávání.
Uznává, že každý účastník startuje na vlastní odpovědnost (v případě nezletilých osob pod vedením hráčů rodičů či zákonných zástupců).
Uznává, že každý účastník je povinen jet v pevné přilby. Jezdci po pozemních komunikacích bez požadovaného helmy, bude diskvalifikován.
Beru na vědomí každý pokus ovlivnit výsledek soutěže, tj. použití při jízdě jiného vozidla připojil jakýkoliv pokus mít za následek okamžitou diskvalifikaci oszóstwa.
(*) OŚWIADCZENIE
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, ze zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora
Kolarskiego Wjazdu Kowary - Okraj zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem imprezy pn. Kolarski Wjazd Kowary – Okraj który odbędzie się 15-08-2014 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
Oświadczam, że ukończyłem 18 rok życia, w przeciwnym wypadku formularz elektroniczny wypełnia mój rodzic bądź opiekun prawny.
Oświadczam, że nie będę ingerować w wygląd otrzymanego numeru startowego oraz, że zastosuję się do wytycznych co do sposobu jego zamocowania, znajdujących się na stronie internetowej cyklu. Wiem, że w przeciwnym wypadku mój czas może nie zostać odczytany, co wiązać się będzie z nieukończeniem zawodów.
W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów, w przeciwnym razie mogę zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Przyjmuje do wiadomości, iż każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
Przyjmuję do wioadomości ze wszelkie próby wpłynięcia na wynik zawodów tzn. posiłkowanie się w trakcie jazdy innym pojazdem czyle wszelkie próby oszóstwa skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.
Po zakończeniu wyścigu, na mecie, zawodnik jest zobowiązany do oddania numeru z chipem pomiarowym oznakowanemu pracownikowi Organizatora.
W przypadku zagubienia nuumeru startowego uczestnik ponosi koszt chipa w wysokości do 10 zł.
(*) - pola obowiązkowe
przepisz kod z obrazka: